Skip to content

Algemeene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 OFFERTES

Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 30 dagen. Ingaande op de datum vermeld op de offerte.

Artikel 2 PRIJZEN

Alle verkoopprijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen.
Bij wijziging van invoerrechten, BTW en andere belastingen na bevestiging van een order, worden de berekend naar het tijdstip van invoer, resp. de faktuurdatum.

Artikel 3 LEVERINGEN

Tenzij anders overeengekomen, zendingen boven € 100,- franco huis. Bij leveranties beneden € 100,- wordt
€ 8,95 aan vracht- en administratiekosten op de faktuur in rekening gebracht.
Voor tijdsleveringen alsmede leveringen Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen geldt een toeslag van € 25,-.

De gekochte goederen zijn vanaf het ogenblik van verzending door Dekker & Co voor rekening en risico van de koper.

 

 

Artikel 3a LEVERING PARTIJGOEDEREN

Alle partijgoederen en restpartijen worden uitsluitend claimless geleverd.
Zendingen van partijgoederen en restpartijen vanaf € 750,- franco huis. Bij leveringen beneden € 750,- worden de laatstelijk geldende vrachtkosten op de faktuur in rekening gebracht.
Betalingen partijgoederen en restpartijen, tenzij anders overeengekomen, netto contant bij aflevering/rembours.

Artikel 3b LEVEREING SPATKLEDEN – keperdoek – corddoek – pts-doek – ETP-afdekvlies

Wij garanderen de verfspatdichtheid van al onze kwaliteiten spatkleden. WAARSCHUWING bij gebruik tijdens afstoomwerkzaamheden en bij ondeskundig gebruik (afbijtmiddelen, grote hoeveelheden verf, e.d.) zijn wij niet aansprakelijk. Wij adviseren om grote verfspatten/klodders etc. direct weg te halen cq het spatkleed te onmiddellijk te verwijderen om doorlekken te voorkomen. Spatkleed® is een geregistreerd handelsmerk van Dekker & Co en mag derhalve niet gebruikt cq gekopieerd worden.

Artikel 4 BETALINGEN

a. Tenzij anders op de faktuur staat vermeld of schriftelijk is overeengekomen, dienen alle betalingen te
geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum.
b. Ons onbekende kopers; levering, eenmalig, uitsluitend betaling vooruit of bij bestellingen via onze webshop via iDeal®.
c. Indien de betalingstermijn van 30 dagen wordt overschreden, is de koper automatisch en zonder
nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd van 2% per maand over de hem verschuldigde
hoofdsom zulks te berekenen vanaf de vervaldag.
d.  Alle door ons tot inning van openstaande fakturen te maken buitengerechtelijke invorderingskosten,
gene uitgezonderd, komen voor rekening van de nalatige koper.

Artikel 5 EIGENDOMSBEHOUD EN ZEKERHEIDSSTELLING

a. Totdat de koper volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, blijven de geleverde
goederen het uitsluitend eigendom van Dekker & Co. Door volledige betaling van de faktuur, door koper aan Dekker & Co, gaan de goederen in eigendom over.
b. Dekker & Co is gerechtigd voor de aflevering der goederen zekerheid voor de betaling daarvan te
bedingen. In geval de koper weigert zodanige zekerheid te stellen is Dekker & Co gerechtigd de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 6 RECLAMES

Reclames binnen 14 dagen na ontvangst der goederen (herroepingstermijn).
Retourzendingen uitsluitend na telefonisch contact, aan ons magazijn te Gildemark 121-124, 1351 HL Almere-Haven.

Scroll To Top